NGHỊ ĐỊNH Số: 01NL/NĐ ngày 09 tháng 01 năm 1959 QUY ĐỊNH TỔ CHỨC NỘI BỘ VỤ TRỒNG TRỌT

BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-NL/NĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 1959 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC NỘI BỘ VỤ TRỒNG TRỌT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

Căn cứ Nghị định số 02-NL-NĐ ngày 17-02-1955, tổ chức các cơ quan Nông Lâm trung ương thuộc Bộ Nông Lâm; 
Căn cứ Nghị định số 10-NL-NĐ ngày 25-04-1956, thành lập Vụ Trồng trọt;
 
Xét yêu cầu công tác; theo đề nghị của ông Giám đốc Vụ Trồng trọt.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định tổ chức nội bộ Vụ Trồng trọt gồm có các Phòng:

1) Phòng chỉ đạo sản xuất:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện toàn bộ về kế hoạch sản xuất trồng trọt, theo dõi nắm tình hình, nghiên cứu đề xuất ý kiến về các chủ trương chính sách chung có quan hệ đến sản xuất.

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp kỹ thuật từng loại cây trồng trong từng vùng, đúc kết kinh nghiệm, xây dựng các chủ trương để phổ biến; đồng thời trực tiếp chỉ đạo điển hình tăng sản để giúp cho lãnh đạo chung.

2) Phòng nông cụ:

Chịu trách nhiệm điều tra, nắm tình hình nông cụ, tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương chính sách về nông cụ, theo dõi, nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm của nhân dân, phối hợp kinh nghiệm nước ngoài, tạo những mẫu nông cụ mới hợp với yêu cầu sản xuất và kỹ thuật mới để kịp thời phục vụ cho phong trào đổi công, hợp tác.

3) Phòng phân giống:

Theo dõi nắm tình hình về phân bón, giống ở địa phương, nghiên cứu đề xuất các chủ trương, chính sách về phân bón và giống (khuyến khích sản xuất, lựa chọn, sử dụng v.v...); nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm của nhân dân, phối hợp với kinh nghiệm ngoài nước để xây dựng những chủ trương, chính sách biện pháp kỹ thuật, phổ biến và hướng dẫn nhân dân và các hợp tác xã thực hiện.

Nắm tình hình phân giống để điều hòa phân phối kịp thời.

4) Phòng bảo vệ thực vật:

Theo dõi nắm tình hình phát sinh và phát triển của sâu bệnh hại cây trồng; có kế hoạch và biện pháp phòng trừ kịp thời.

Theo dõi, nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm về thuốc trừ sâu và cách thức trừ sâu góp phần xây dựng và củng cố tổ chức bảo vệ thực vật ở các địa phương.

Điều 2. – Các văn bản trái với nghị định này, nay bãi bỏ.

Điều 3. – Các ông Chánh Văn phòng, Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Vụ Trồng trọt chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM 
 
 

 
Nghiêm Xuân Yêm

 

 

Thư viện ảnh
HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Trung Nong Vinh Hoa Phu Tho Son La Kien giang Ha Nam Luong nong Nghe an VT Hai duong BVTV SG Quang ninh 13 HỘI VIÊN MỚI Bac Ninh Hue Ben Tre Nam Thai Son Dong Nai HỘI VIÊN MỚI Trang nong Cuong Tan Hung Yen HỘI VIÊN MỚI Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Bac Lieu Viet Nong Dong nam Trung uong Bac Giang HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Cong ty TNHH VTNN Hong Quang
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 5
  • Lượt xem theo ngày: 2085
  • Lượt truy cập: 1653725